Anteny

AMD-G12 Antena GSM magnetyczna 120mm, 2dbi