Kategorie

Przykłady rozwiązań na bazie urządzeń Gorke Electronic - realizacje nietypowe oraz poza branżą Security


Cel - system antynapadowy dla personelu punktów handlowych
Inwestor - hurtownia
Warunki instalacji - budynek 2-kondygnacyjny, kilkaset boksów sprzedażowych.
Założenia - całodobowa obecność pracowników ochrony. W godzinach otwarcia obsada minimum trzyosobowa: patrol dwuosobowy + obsada dyżurki. Sygnały z indywidualnych bezprzewodowych przycisków antynapadowych mają być dostarczane do dyżurki i do patrolu. Rozwiązanie ma zapewniać identyfikację numeru stoiska. Archiwizacja ma obejmować: rodzaj zdarzenia, numer stoiska, czas zdarzenia i czas naciśnięcia potwierdzenia przez obsługę na dyżurce. Dodatkowo każdy sygnał napadowy ma być dostarczony w formie SMS na wyznaczony numer telefonu.

Wykonanie:

1. Dyżurka (zlokalizowana na parterze budynku) - zastosowano odbiornik IDO-1000 + Tablica Synoptyczna na komputerze.
2. Pracowników ochrony wykonujących obchody wyposażono w pagery.
3. Po wykonaniu prób zasięgu na obiekcie wyznaczono miejsca i zainstalowano po jednym retransmiterze RTS-1000 na każdej kondygnacji. Przy programowaniu przycisków zastosowano "rejonizację" i każdy przycisk był programowany tylko do najbliższego retransmitera. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć przesyłania sygnałów przez 2 retransmitery, a tym samy skrócono czas dostarczenia sygnałów i ograniczono zajętość pasma radiowego. Przyciski na parterze były odbierane bezpośrednio przez odbiornik IDO na dyżurce ale również na tej kondygnacji zainstalowano retransmiter aby zapewnić zasięg pracownikom ochrony poruszającym się po 2 piętrze. 
Rola retransmiterów polega na odbiorze sygnałów z przycisków na stoiskach handlowych - ich wzmocnieniu i wysłaniu do IDO-1000 na dyżurce i do poruszających się pagerów. Dzięki ich zastosowaniu, stoiska handlowe mogły być wyposażone nawet w najmniejsze przyciski napadowe.
4. Stoiska handlowe zostały wyposażone w przyciski napadowe w/g indywidualnego wyboru: PUK-151, PUK-303, PNH-201, PNP-121, PUK-121

Działanie systemu.
Pracownicy punktów handlowych, w razie zagrożenia korzystają z przycisków bezprzewodowych - sygnał radiowy dociera do IDO-1000 - sygnał napadowy sygnalizowany jest na Tablicy Synoptycznej (sygnalizacja dźwiękowa oraz pulsowanie pola z opisem i lokalizacją, przypisanego do konkretnego obiektu). Zdarzenie kierowane jest również na pagery z podaniem kondygnacji i numeru stoiska. Program Tablicy Synoptycznej za pośrednictwem nadajnika GSM (GSU-SP1) przekazuje informację o zdarzeniu na wskazany numer telefonu z podaniem czasu zdarzenia i opisem obiektu.
Naciśnięcie na ekranie pulsującego pola przypisanego do punktu handlowego, z którego pochodzi sygnał - powoduje wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej i zarejestrowanie w historii jako potwierdzenie przyjęcia sygnału.

Korzyści wynikające z wyboru urządzeń:
- prosta obsługa systemu za pomocą Tablicy Synoptycznej, a zwłaszcza przy zastosowaniu ekranu dotykowego, edytowalne opisy, możliwość prostego dostosowywania rozwiązania do zmieniających się potrzeb.

Dlaczego urządzenia radiowe?
Dla prezentowanego obiektu system radiowy był rozwiązaniem najlepszym pod względem ekonomicznym oraz umożliwił szybką realizację i uruchomienie przy zachowaniu oczekiwanych wymogów. Nie zachodziła potrzeba prowadzenia tras kablowych i spełnienia związanych z tym wymogów formalnych. Rozwiązanie daje możliwość prostej rozbudowy, a koszty eksploatacji są niskie.

Dlaczego urządzenia Gorke Electronic?
1. urządzenia GE w praktycznych zastosowaniach wykazują zasięgi pozwalające budować rozwiązania w trudnych i wymagających warunkach oraz tam gdzie stabilność pracy jest podstawowym kryterium wyboru.
2. dostęp do urządzeń uzupełniających system - przykład retransmiter. Na każdym obiekcie znajdzie się co najmniej jedno miejsce o tzw. trudnych warunkach radiowych. Oferta GE zawiera urządzenia mogące zaradzić w takich sytuacjach.
3. niezawodność działania - urządzenia Gorke Electronic mają wyrobiona opinię w tej kwestii
4. korzystna cena
Koszt urządzeń GE (wg. cen detalicznych netto/ 270 stanowisk handlowych): system 4705 zł =  ~17,4 zł (na jeden punkt handlowy) + koszt przycisku antynapadowego (wg. wyboru Klienta, w zakresie od 30-90 zł).


Cel - przywołanie do otwarcia wejścia
Inwestor - armator
Warunki - statki: jednostki małe (1 poziom pod pokładem), średnie oraz duże (kilka poziomów)
Specyfika - rozległość obiektu do obsługi, metal (przeszkoda radiowa)
Założenia - w trakcie pobytu w porcie, zachodzi potrzeba przywołania osoby do wejścia na statek celem wpuszczenia innych osób na jednostkę. Osoby uprawnione do udzielenia dostępu, mogą znajdować się w różnych miejscach na statku. Oczekiwanie dostarczenia informacji o potrzebie przybycia do wskazanego miejsca - bezwzględnie do każdego potencjalnego miejsca pobytu nadzoru.

Realizacja.

1. wejście na statek - przycisk PNH-201
2. pokład - WLC-201
3. poziomy statku - odbiornik RSU-K01/LC oraz nadajnik NRP-102. W indywidualnych przypadkach (na życzenie Inwestora) - radiowy sygnalizator optyczny BSO-2
4. osoby nadzoru - pagery OBI-3SH

Działanie systemu.
Osoba chcąca wejść zna statek korzysta z przycisku PNH (powiadomienie). Sygnał dociera do odbiornika WLC-201, który przewodowo go rozprowadza do odbiorników LC. Odbiornik pobudza nadajnik, podpięty do jego przekaźnika. Sygnał nadajnika dociera do pagerów oraz załącza sygnalizator optyczny (dla opcji gdy sygnalizator jest zamontowany). Osoba wie, (odczyt na pagerze lub obserwacja sygnalizatora), że ma udać się do wejścia na statek.

Dlaczego urządzenia Gorke Electronic?
1. oferta pozwala wykonać instalację dla założeń
2. niezawodność działania
3. dobre zasięgi
4. dostępność cenowa

Koszt urządzeń (wg. cen detalicznych netto) na jednostkę średnią (2 pokłady, system pełny) - ~750 zł.
Wykonanie wymaga szczególnej staranności od Instalatora - urządzenia pracują w warunkach wysokiego zasolenia powietrza - należy dobrze zabezpieczyć gniazda antenowe i dławice. Rzetelnie wykonana robota - w praktyce daje na ten rok 12 letnią, niezawodna prace Systemu Przywoławczego.


Cel - sterowanie pracą deszczowni szpulowej, podlewanie upraw na rozległym obszarze (od kilkuset metrów do 2 kilometrów)
Inwestor - gospodarstwo rolne
Założenia - usprawnienie pracy pracownika obsługującego deszczownię. Jej obsługa polega na rozwinięciu węża doprowadzającego wodę (ok. 400 m) i następnie włączeniu pompy (wraz z przemieszczaniem się deszczowni - oddalonej od ok. 500 m do 2 km)

Realizacja
Zastosowano zestaw LX - odbiorników RSX-K02 (sterowanie pompami) i nadajnika RNX-101S (wieloklawiszowy, po dwa klawisze na jedną pompę - klawisz załącz oraz klawisz wyłącz, rozdzielenie poleceń).

Działanie

Osoba obsługująca deszczownię, samodzielnie steruje pracą pomp dostarczających wodę.

Dlaczego urządzenia Gorke Electronic?
Oferta firmy dostarcza urządzenia radiowe spełniające warunek dużego zasięgu pracy. Seria LX pozwala sterować radiowo na odległości kilku kilometrów. Łączność dwukierunkowa jest dodatkową zaletą, albowiem zachodzi pewność załączenia/ wyłączenia urządzenia, pracą którego sterujemy.

Koszt urządzeń GE (netto)- obsługa dwóch pomp, dwie deszczownie - 976 zł.


Cel - dostarczanie wody do obiektu
Inwestor - hotel
Założenia i warunki - hotel z lokalizacją w ogórach, obiekt wolnostojący korzystający z wody ze studni głębinowej. Studnia oddalona o ok. 1,5 km, z trudnym dostępem zwłaszcza zimą. Duża ilość gości (kilkuset), duża rotacja i nieprzewidywalne wielkości zużycia wody skutkowały nagłym brakiem wody na obiekcie (wyczerpano zapasy ze zbiornika). Należało udać się na "miejsce" i załączyć pompy. Te, dość często występujące, sytuacje kryzysowe (brak wody przez kilka godzin - napełnienie zbiornika ok. 4) wymagały rozwiązań zaradczych.

Realizacja.
1. kontrola poziomu wody w zbiorniku - 2-kanałowy nadajnik NRP-102K, którego rola polega na wysłaniu sygnałów alarmowych po ewentualnym wysterowaniu go przez pływaki kontrolujące poziom wody (minimum i full).
2. hotel - odbiornik RP10-2K (odbiera i sygnalizuje sygnały ze studni) oraz ręczny nadajnik dużej mocy RNB-101, którym drogą radiową załącza się/ wyłącza pompę.
3. pompa - odbiornik OPC-KO1 - przekaźnik w trybie bistabilnym steruje pracą pompy

Działanie systemu.
W zbiorniku wody umieszczono dwa pływaki - jeden dla kontroli minimalnego poziomu wody, drugi dla maksymalnego. Pływaki sterują nadajnikiem NRP-102K (każdy osobny kanał czyli inne transmisje). Sygnały docierają do odbiornika, który sygnalizuje załączenie się kanału 1 lub 2 (brak wody - full). Pracownik za pomocą posiadanego pilota dużego zasięgu (RNB), wysyła sygnał do odbiornika (OPC) sterującego pracą pompy.
Dodatkowa korzyść dobranych urządzeń - kontrola łączności systemu. W przypadku braku łączności, odbiornik powiadamia o tym fakcie. Ten parametr jest szczególnie ważny w okresie zimowym, przy dużych opadach śniegu. Dla systemów radiowych śnieg jest przeszkodą - znacznie ogranicza zasięg pracy systemów bezprzewodowych.

Koszt urządzeń Gorke Electronic (netto) - 888 zł.


Cel - sterowanie pracą pomp
Inwestor - gmina
Założenia i warunki - dostarczenie rozwiązań radiowych na zasięg ok. 1,5 km w warunkach miejskich, monitorowanie poziomu ścieków w zbiornikach oraz zdalne załączanie/ wyłączanie pomp.

Realizacja
Dyspozytornia - odbiornik RP-102K, nadajnik NRP-102
Zbiorniki - NRP-102K (1 kanał monitoruje poziom zanieczyszczeń, drugi sygnalizuje załączenie pompy)
Pompa - odbiornik OPC-KO1

Działanie systemu
W zbiornikach zamontowano pływak kontrolujący poziom zanieczyszczeń. Przy osiągnięciu dopuszczalnego stanu, nadajnik wysyła alarm o zapełnieniu. Dyspozytor po odebraniu informacji, pobudza zamontowany w dyżurce nadajnik NRP-102, który dociera do odbiornika sterującego pracą pompy - pompa zostaje włączona. Kanał drugi nadajnika przy pompie potwierdza do dyspozytorni załączenie pompy.

Dlaczego urządzenia Gorke Electronic?
Podstawowym kryterium był wykonanie instalacji bezprzewodowej mogącej "obsłużyć" odległości (1,5 km). Po zastosowaniu anten kierunkowych - urządzenia GE bez problemu ze sobą się komunikowały radiowo.

Koszt urządzeń GE (netto) - 768 zł.


Cel - kontrola stanu zamknięcia drzwi przeciwpożarowych
Inwestor - Agencja Ochrony
Założenia i warunki - monitorowanie drzwi przeciwpożarowych w aspekcie ich otwarcia (są otwarte i czy zostały ponownie zamknięte), wielokondygnacyjne centrum handlowe, trudne warunki radiowe

Realizacja - rozlokowanie kontaktronów na drzwiach ppoż., stan rozwarcia (drzwi otwarte) sygnalizowane do centrum nadzoru za pomocą nadajnika NRX-105 (seria Long Range, LX).
Pomieszczenie nadzoru - wielokanałowy odbiornik RPX-102K

Działanie systemu
Otwarcie drzwi rozwiera kontaktron --> nadajnik przesyła do nadzoru sygnał. Odbiornik wskazuje które drzwi zostały otwarte (zaświecenie się diody, sygnalizacja akustyczna). Pracownik kasuje alarm - ważne! stan otwarcia jest sygnalizowany tak długo aż drzwi nie będą zamknięte, dopiero potem odbiornik wchodzi w stan oczekiwania.

Dlaczego urządzenia Gorke Electronic?
Seria LX pozwala uzyskać duże zasięgi radiowe (kilka km). Wybrane urządzenia dzięki parametrowi dwukierunkowej komunikacji, dają pewność działania systemu.

Koszt urządzeń GE (netto) - kontrola 5 drzwi - 2.800 złCel - sterowanie oświetleniem zewnętrznym dla wielu obiektów
Inwestor - przedsiębiorca
Założenia i warunki - inwestor posiada kilka punktów handlowych oraz lokali administracyjnych. Zachodzi potrzeba zdalnego sterowania oświetleniem zewnętrznym - w szczególności w okresie letnim gdy lampy załączane są np. o godz. 20-tej (analogicznie wyłączane przed otwarciem np. godzina 6-ta rano), a obiekt jest zamknięty - brak personelu mogącego załączyć oświetlenie.

Realizacja
Lampy - odbiornik GSU-K02

Działanie
Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik gdy zachodzi potrzeba, przesyła do odbiorników sterujących latarniami, komendę załącz lub wyłącz.

Koszt urządzeń Gorke Electronic (netto) - jedna lampa - 199 zł.


Cel - przywołanie pomocy
Inwestor - dom opieki, sanatoria, SPA itd, chory nie wstający z łóżka
Założenia i warunki - pensjonariusz (czy jak w przypadku SPA - Klient), poprzez użycie nadajnika osobistego, ma możliwość przesłania informacji, że potrzebuje pomocy (przywołanie personelu)

Realizacja
1. dla obłożnie chorego - zestaw pagera OBI-3SH i przycisku PNH-201 (lub PUK-121 przycisku zegarkowego)
Przycisk PNH-201 jest duży, z wyczuwalną klapką - jego obsługa nie sprawia trudności nawet osobom z pewną niesprawnością dłoni. Zasięg zestawu - w terenie otwartym - wynosi 400m - pozwala on na poprawną pracę Systemu Przywołania w obrębie domu jednorodzinnego. Sygnały z PNH-201 docierają do pagera, który sygnalizuje (dźwiękowo i załączeniem na wyświetlaczu komunikatu) otrzymanie transmisji.
2. małe obiekty typu dom opieki, salon piękności
Po stronie odbiorczej IDO-04/99. Dla użytkowników nadajniki z grupy nadajników specjalnych - dobór w zależności od przeznaczenia.


Cel - otwarcie bramy wjazdowej dla TIR'a przybyłego do magazynu oraz rejestracja godziny przybycia do punktu docelowego
Inwestor - firma logistyczna
Założenia i warunki - inwestor posiada flotę kilkudziesięciu samochodów dostawczych oraz dwa magazyny (oddalone od centrali, z której chce sterować pracą bram wjazdowych, o 200 oraz 330 km).

Realizacja
Magazyny - nadajnik GSM-wy z odbiornikiem radiowym typ ATG-SG2RF
Bramy - GSU-B02
Kierowca - pilot PUK-303

Działanie
Kierowca po przybyciu do magazyny, wysyła transmisję z posiadanego pilota. Sygnał jest odbierany przez ATG-SG2RF, który następnie przesyła na nr telefonu komórkowego nadzoru w centrali informację SMS-ową. Centrala wie, którą bramę należy otworzyć - zostaje przesłany sms (lub clip) do bramy - brama zostaje otwarta. Po wjeździe na parkin - kierowca ponownie korzysta z pilota radiowego (sygnał oznacza: wjechałem, można bramę zamknąć).

Koszt zakupu urządzeń Gorke Electronic (detal, netto) - 475 zł (system) plus 50 zł. za każdy pilot dla kierowcy.Cel - wyposażenie w pilot radiowy Klientów z abonamentem miesięcznym, aby samodzielnie sterowali wjazdem i wyjazdem. Dla Inwestora potrzeba posiadania systemu wymagającego prostej obsługi
Inwestor - przedsiębiorca
Założenia i warunki - komfort dla Klienta, dostęp do miejsca parkingowego z jak najmniejszym udziałem osób trzecich, duża ilość Klientów (kilkuset) ze sporą rotacją (wskaźnik "utraconych" pilotów w Systemie - zaginięcia, brak zwrotów - wysoki, ok. 20% miesięcznie). Pilot nie może być uznany za przechodni.

Realizacja

Z uwagi na potrzeby Inwestora wskazano odbiornik Identyfikacyjny IDO-1000 + oprogramowanie. Pojemność pamięci odbiornika jest duża - można do niego zaprogramować nawet 1000 pilotów. Parametry IDO-1000 umożliwiają czasowe blokowanie pilota (np. w przypadku nie opłaconego abonamentu, po zapłacie pilot na powrót jest aktywowany. Blokowanie jest proste, sprowadza się do zaznaczenia opcji "blokuj" po wybraniu nr Klienta) oraz ich indywidualne kasowanie. Oprogramowanie SP-1000 nie tylko obrazuje i archiwizuje zdarzenia, ale jest swoistą bazą danych (każdy wpisany do pamięci odbiornika pilot można uzupełnić o dane Klienta, który będzie pilotem się posługiwał - nazwisko, nr telefony, nr rejestracyjny samochodu, markę itp).

Działanie systemu
Odbiornik IDO-1000 posiada 4 przekaźniki, za pomocą których sterowana jest praca szlabanu czy bramy. Użytkownik otrzymuje pilota uprawniającego do sterowania wjazdem i wyjazdem. Nadzór monitoruje ruch na parkingu jak również otrzymał narzędzie do kontroli płatności. Wszelkie czynności związane z dodaniem nowego pilota czy wykasowaniem pilota nieaktualnego są proste i szybkie.

Koszt urządzeń Gorke Electronic (netto, detal) - 345 zł. (odbiornik), 450 (oprogramowanie), jeden pilot 2-klawiszowy - 32 zł


Cel - sterowanie przez mieszkańców osiedla bramą wjazdową i wyjazdową, zbudowanie drugiego toru powiadamiania o wystąpieniu alarmu na centrali danej posesji.
Inwestor - wspólnota mieszkaniowa
Założenia i warunki - 1. sterowanie bramami i szlabanami (wjazd - wyjazd na i z osiedla). 2.informowanie dozoru osiedla o wystąpieniu alarmu w konkretnym domu (ochrona całodobowa). Ilość domów na osiedlu 86, użytkowników uprawnionych do wjazdu/ wyjazdu ok. 400.

Realizacja
Podstawą jest odbiornik IDO-1000, który zarówno steruje pracą bram jak i monitoruje sygnały alarmowe.

Działanie systemu
Dwa kanały odbiornika przeznaczono na sterowanie bram. Mieszkaniec otrzymuje pilot 2-klawiszowy (każdy klawisz na osobną bramę, tryb monostabilny z czasem 20s). Kanał trzeci przeznaczony dla monitorowania alarmów - centrale alarmowe na posesji zostały rozwinięte o nadajnik NRP-102. W przypadku wystąpienia na centrali alarmu - nadajnik jest pobudzany do transmisji, sygnał dociera do pomieszczenia nadzoru w którym na komputerze zainstalowane zostało oprogramowanie Tablicy Synoptycznej SP-1000. Przekaźnik kanału trzeciego "alarmowego" steruje pracą sygnalizatora optyczo-dźwiękowego umieszczonego na zewnątrz, w miejscu widocznym dla pracownika dokonującego obchód (wie, że gdzieś wystąpił alarm. Inwestor nie zdecydował się na powiadamianie pagerowe, ale byłoby ono dopełnieniem pracy systemu).

Koszt urządzeń Gorke Electronic (detal, netto)
Indywidualny dla mieszkańca - nadajnik nadzorujący centralę 140 zł. oraz piloty do sterowania bram - w przedziale cenowym 32-42 zł. za jednego pilota. Koszt wspólny dla Wspólnoty - odbiornik IDO-1000+oprogramowanie 745 zł (8,66 zł. na posesję).